Table de correspondance pinyin
EFEO (Ecole française d’Extrême-Orient)

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

système chinois
(pinyin)
système français
(E.F.E.O)
a a
ai ai
an an
ang ngang
ao ngao

a b c d e f g h j  k l m n o  p q r s t  w x y z haut

ba pa
bai pai
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
ben pen
beng peng
bi pi
bian pien
biao piao
bie pie
bin pin
bing ping
bo po
bu pou

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ca ts’a
cai ts’ai
can ts’an
cang ts’ang
cao ts’ao
ce ts’ö
cen ts’en
ceng ts’eng
cha tch’a
chai tch’ai
chan tch’an
chang tch’ang
chao tch’ao
che tch’ö
chen tch’en
cheng tch’eng
chi tch’e
chong tch’ong
chou tch’eou
chu tch’ou
chua tch’oua
chuai tch’ouai
chuan tch’ouan
chuang tch’ouang
chui tch’ouei
chun tch’ouen
chuo tch’ouo
ci ts’eu
cong ts’ong
cou ts’eou
cu ts’ou
cuan ts’ouan
cui ts’ouei
cun ts’ouen
cuo ts’o

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

da ta
dai tai
dan tan
dang tang
dao tao
de
dei tei
den ten
deng teng
di ti
dian tien
diao tiao
die tie
ding ting
diu tieou
dong tong
dou teou
du tou
duan touan
dui touei
dun touen
duo to

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

e ngo
ei ei
en ngen
eng ngeng
er eul

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feng fong
fo fo
fou feou
fu fou

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ga ka
gai kai
gan kan
gang kang
gao kao
ge ko, kö
gei kei
gen ken
geng keng
gong kong
gou keou
gu kou
gua koua
guai kouai
guan kouan
guang kouang
gui kouei
gun kouen
guo kouo

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
he ho, hö
hei hei
hen hen
heng heng
hong hong
hou heou
hu hou
hua houa
huai houa
huan houan
huang houang
hui houei
hun houen
huo houo

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ji ki, tsi
jia kia
jian kien, tsien
jiang kiang, tsiang
jiao kiao, tsiao
jie kiai, kie, tsie
jin kin, tsin
jing king, tsing
jiong kiong
jiu kieou, tsieou
ju kiu, tsiu
juan kiuan, tsiuan
jue kio, kiue, tsio, tsiue
jun kiun, tsiun

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ka k’a
kai k’ai
kan k’an
kang k’ang
kao k’ao
ke k’o, k’ö
ken k’en
keng k’eng
kong k’ong
kou k’eou
ku k’ou
kua k’oua
kuai k’ouai
kuan k’ouan
kuang k’ouang
kui k’ouei
kun k’ouen
kuo k’ouo

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le
lei lei
leng leng
li li
lia lia
lian lien
liang leang
liao leao
lie lie
lin lin
ling ling
liu liu
long long
lou leou
lu lou
liu
luan louan
lüe liue, lio
lun louen
luo lo, loue

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
me me
mei mei
men men
meng mong
mi mi
mian mien
miao miao
mie mie
min min
ming ming
miu mieou
mo mo
mou meou
mu mu

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
ne ne
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
nian nien
niang niang
niao niao
nie nie
nin nin
ning ning
niu nieou
nong nong
nu nou
niu
nuan nouan
nüe nio
nuo no

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

o ngo
ou ngeou

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

pa p’a
pai p’ai
pan p’an
pang p’ang
pao p’ao
pei p’ei
pen p’en
peng p’eng
pi p’i
pian p’ien
piao p’iao
pie p’ie
pin p’in
ping p’ing
po p’o
pou p’eou
pu p’ou

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

qi k’i,ts’i
qia k’ia
qian k’ien, ts’ien
qiang k’iang, ts’iang
qiao k’iao, ts’iao
qie k’iai, k’ie, ts’ie
qin k’in, ts’in
qing k’ing, ts’ing
qiong k’iong
qiu k’ieou, ts’ieou
qu k’iu, ts’iu
quan k’iuan, ts’iuan
que k’io, k’iue, ts’io, ts’iue
qun k’iun, ts’iun

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ran jan
rang jang
rao jao
re
ren jen
reng jeng
ri je
rong jong
rou jeou
ru jou
rua joua
ruan jouan
rui jouei
run jouen
ruo jo

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se
sen sen
seng seng
sha cha
shai chai
shan chan
shang chang
shao chao
she chö
shei chei
shen chen
sheng cheng
shi che
shou cheou
shu chou
shua choua
shuai chouai
shuan chouan
shuang chouang
shui chouei
shun chouen
shuo chouo, cho
si sseu
song song
sou seou
su sou
suan souan
sui souei
sun souen
suo so

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ta t’a
tai t’ai
tan t’an
tang t’ang
tao t’ao
te t’ö
teng t’eng
ti t’i
tian t’ien
tiao t’iao
tie t’ie
ting t’ing
tong t’ong
tou t’eou
tu t’ou
tuan t’ouan
tui t’ouei
tun t’ouen
tuo t’o

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng wong
wo wo
wu wu

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

xi hi, si
xia hia
xian hien, sien
xiang hiang, siang
xiao hiao, siao
xie hiai, hie, sie
xin hin, sin
xing hing, sing
xiong hiong
xiu hieou, sieou
xu hiu, siu
xuan hiuan, siuan
xue hiue, siue
xun hiun, siun

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ya ya
yan yen
yang yang
yao yao
ye ye
yi yi
yin yin
ying ying
yong yong
you yeou
yu yu
yuan yuan
yue yue
yun yun

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

za tsa
zai tsai
zan tsan
zang tsang
zao tsao
ze tsö
zei tsei
zen tsen
zeng tseng
zha tcha
zhai tchai
zhan tchan
zhang tchang
zhao tchao
zhe tchö
zhei tchei
zhen tchen
zheng tcheng
zhi tche
zhong tchong
zhou tcheou
zhu tchou
zhua tchoua
zhuai tchouai
zhuan tchouan
zhuang tchouang
zhui tchouei
zhun tchouen
zhuo tcho, tchouo
zi tseu
zong tsong
zou tseou
zu tsou
zuan tsouan
zui tsouei
zun tsouen
zuo tso

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut