Comparaison entre systèmes de translittération

A partir de cette page, vous pouvez voir les correspondances entre les quatre principaux systèmes. En sélectionnant la première lettre de la syllabe en pinyin:

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

Le pinyin commençant par A.

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
a a a
ai ai ai
an an an
ang ang ngang
ao ao ngao

Le pinyin commençant par B.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ba pa pa
bai pai pai
ban pan pan
bang pang pang
bao pao pao
bei pei pei
ben pên pen
beng peng peng
bi pi pi
bian pien pien
biao piao piao
bie pieh pie
bin pin pin
bing ping ping
bo po po
bu pu pou

Le pinyin commençant par C.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ca ts’a ts’a
cai ts’ai ts’ai
can ts’an ts’an
cang ts’ang ts’ang
cao ts’ao ts’ao
ce ts’ê ts’ö
cen ts’ên ts’en
ceng ts’êng ts’eng
cha ch’a tch’a
chai ch’ai tch’ai
chan ch’an tch’an
chang ch’ang tch’ang
chao ch’ao tch’ao
che ch’ê tch’ö
chen ch’ên tch’en
cheng ch’êng tch’eng
chi ch’ih tch’e
chong ch’ung tch’ong
chou ch’ou tch’eou
chu ch’u tch’ou
chua ch’ua tch’oua
chuai ch’uai tch’ouai
chuan ch’uan tch’ouan
chuang ch’uang tch’ouang
chui ch’ui tch’ouei
chun ch’un tch’ouen
chuo ch’o tch’ouo
ci tz’û ts’eu
cong ts’ung ts’ong
cou ts’ou ts’eou
cu ts’u ts’ou
cuan ts’uan ts’ouan
cui ts’ui ts’ouei
cun ts’un ts’ouen
cuo ts’o ts’o

Le pinyin commençant par D.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
da ta ta
dai tai tai
dan tan tan
dang tang tang
dao tao tao
de
dei tei tei
den ten ten
deng têng teng
di ti ti
dian tian tien
diao tiao tiao
die tieh tie
ding ting ting
diu tiu tieou
dong tung tong
dou tou teou
du tu tou
duan tuan touan
dui tui touei
dun tun touen
duo to to

Le pinyin commençant par E et F.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
e ê,o ngo
ei êi ei
en ên ngen
eng êng ngeng
er êrh eul
fa fa fa
fan fan fan
fang fang fang
fei fei fei
fen fên fen
feng fêng fong
fo fo fo
fou fou feou
fu fu fou

Le pinyin commençant par G.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ga ka ka
gai kai kai
gan kan kan
gang kang kang
gao kao kao
ge kê,ko ko, kö
gei kei kei
gen kên ken
geng kêng keng
gong kung kong
gou kou keou
gu ku kou
gua kua koua
guai kuai kouai
guan kuan kouan
guang kuang kouang
gui kui kouei
gun kun kouen
guo kuo kouo

Le pinyin commençant par H.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ha ha ha
hai hai hai
han han han
hang hang hang
hao hao hao
he hê, ho ho, hö
hei hei hei
hen hên hen
heng hêng heng
hong hung hong
hou hou heou
hu hu hou
hua hua houa
huai huai houa
huan huan houan
huang huang houang
hui hui houei
hun hun houen
huo huo houo

Le pinyin commençant par J.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ji chi ki,tsi
jia chia kia
jian chien kien, tsien
jiang chiang kiang, tsiang
jiao chiao kiao, tsiao
jie chieh kiai, kie, tsie
jin chin kin, tsin
jing ching king, tsing
jiong chiung kiong
jiu chiu kieou, tsieou
ju chü kiu, tsiu
juan chüan kiuan, tsiuan
jue chüeh kio, kiue, tsio, tsiue
jun chün kiun, tsiun

Le pinyin commençant par K.

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ka k’a k’a
kai k’ai k’ai
kan k’an k’an
kang k’ang k’ang
kao k’ao k’ao
ke k’ê, k’o k’o, k’ö
ken k’ên k’en
keng k’êng k’eng
kong k’ung k’ong
kou k’ou k’eou
ku k’u k’ou
kua k’ua k’oua
kuai k’uai k’ouai
kuan k’uan k’ouan
kuang k’uang k’ouang
kui k’ui k’ouei
kun k’un k’ouen
kuo k’uo k’ouo

Le pinyin commençant par L.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
la la la
lai lai lai
lan lan lan
lang lang lang
lao lao lao
le
lei lei lei
leng lêng leng
li li li
lia lia lia
lian lien lien
liang liang leang
liao liao leao
lie lieh lie
lin lin lin
ling ling ling
liu liu liu
long lung long
lou lou leou
lu lu lou
liu
luan luan louan
lüe lüeh liue, lio
lun lun louen
luo lo lo, loue

Le pinyin commençant par M.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ma ma ma
mai mai mai
man man man
mang mang mang
mao mao mao
me me me
mei mei mei
men mên men
meng mêng mong
mi mi mi
mian mien mien
miao miao miao
mie mieh mie
min min min
ming ming ming
miu miu mieou
mo mo mo
mou mou meou
mu mu mu

Le pinyin commençant par N.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
na na na
nai nai nai
nan nan nan
nang nang nang
nao nao nao
ne ne ne
nei nei nei
nen nên nen
neng nêng neng
ni ni ni
nian nien nien
niang niang niang
niao niao niao
nie nieh nie
nin nin nin
ning ning ning
niu niu nieou
nong nung nong
nu nu nou
niu
nuan nuan nouan
nüe nüeh nio
nuo no no

Le pinyin commençant par O et P.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
o o ngo
ou ou ngeou
pa p’a p’a
pai p’ai p’ai
pan p’an p’an
pang p’ang p’ang
pao p’ao p’ao
pei p’ei p’ei
pen p’ên p’en
peng p’êng p’eng
pi p’i p’i
pian p’ien p’ien
piao p’iao p’iao
pie p’ieh p’ie
pin p’in p’in
ping p’ing p’ing
po p’o p’o
pou p’ou p’eou
pu p’u p’ou

Le pinyin commençant par Q.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
qi ch’i k’i,ts’i
qia ch’ia k’ia
qian ch’ien k’ien, ts’ien
qiang ch’iang k’iang, ts’iang
qiao ch’iao k’iao, ts’iao
qie ch’ieh k’iai, k’ie, ts’ie
qin ch’in k’in, ts’in
qing ch’ing k’ing, ts’ing
qiong ch’iung k’iong
qiu ch’iu k’ieou, ts’ieou
qu ch’ü k’iu, ts’iu
quan ch’üan k’iuan, ts’iuan
que ch’üeh k’io, k’iue, ts’io, ts’iue
qun ch’ün k’iun, ts’iun

Le pinyin commençant par R.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ran jan jan
rang jang jang
rao jao jao
re
ren jên jen
reng jêng jeng
ri jih je
rong jung jong
rou jou jeou
ru ju jou
rua jua joua
ruan juan jouan
rui jui jouei
run jun jouen
ruo jo jo

Le pinyin commençant par S.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
sa sa sa
sai sai sai
san san san
sang sang sang
sao sao sao
se
sen sên sen
seng sêng seng
sha sha cha
shai shai chai
shan shan chan
shang shang chang
shao shao chao
she shê chö
shei shei chei
shen shên chen
sheng sheng cheng
shi shih che
shou shou cheou
shu shu chou
shua shua choua
shuai shuai chouai
shuan shuan chouan
shuang shuang chouang
shui shui chouei
shun shun chouen
shuo shuo chouo, cho
si ssû, szu sseu
song sung song
sou sou seou
su su sou
suan suan souan
sui sui souei
sun sun souen
suo so so

Le pinyin commençant par T.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ta t’a t’a
tai t’ai t’ai
tan t’an t’an
tang t’ang t’ang
tao t’ao t’ao
te t’ê t’ö
teng t’êng t’eng
ti t’i t’i
tian t’ian t’ien
tiao t’iao t’iao
tie t’ieh t’ie
ting t’ing t’ing
tong t’ung t’ong
tou t’ou t’eou
tu t’u t’ou
tuan t’uan t’ouan
tui t’ui t’ouei
tun t’un t’ouen
tuo t’o t’o

Le pinyin commençant par W.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
wa wa wa
wai wai wai
wan wan wan
wang wang wang
wei wei wei
wen wên wen
weng wêng wong
wo wo wo
wu wu wu

Le pinyin commençant par X.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
xi hsi hi, si
xia hsia hia
xian hsien hien, sien
xiang hsiang hiang, siang
xiao hsiao hiao, siao
xie hsie hiai, hie, sie
xin hsin hin, sin
xing hsing hing, sing
xiong hsiung hiong
xiu hsiu hieou, sieou
xu hsü hiu, siu
xuan hsüan hiuan, siuan
xue hsüeh hiue, siue
xun hsün hiun, siun

Le pinyin commençant par Y.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
ya ya ya
yan yen yen
yang yang yang
yao yao yao
ye yeh ye
yi i yi
yin yin yin
ying ying ying
yong yung yong
you yu yeou
yu yu
yuan yüan yuan
yue yüeh yue
yun yün yun

Le pinyin commençant par Z.

a b c d e-f g h j k l m n o-p q r s t w x y z

système chinois
(pinyin)
système anglais
(Wade-Giles)
système français
(E.F.E.O)
bopomofo
zhuyin fuhao
za tsa tsa
zai tsai tsai
zan tsan tsan
zang tsang tsang
zao tsao tsao
ze tsê tsö
zei tsei tsei
zen tsên tsen
zeng tsêng tseng
zha cha tcha
zhai chai tchai
zhan chan tchan
zhang chang tchang
zhao chao tchao
zhe chê tchö
zhei chêi tchei
zhen chen tchen
zheng cheng tcheng
zhi chih tche
zhong chung tchong
zhou chou tcheou
zhu chu tchou
zhua chua tchoua
zhuai chuai tchouai
zhuan chuan tchouan
zhuang chuang tchouang
zhui chui tchouei
zhun chun tchouen
zhuo cho tcho, tchouo
zi tzû tseu
zong tsung tsong
zou tsou tseou
zu tsu tsou
zuan tsuan tsouan
zui tsui tsouei
zun tsun tsouen
zuo tso tso